چالش هایی که در مقابل استارت آپ ها حقوقی قرار می گیرد