دکتر مرتضی امیری

نام  : مرتضی امیری

تخصص : حقوق مالکیت فکری

سمت : مدیرعامل موسسه سفیر صلح

موسسه حقوقی سفیر صلح