انحصار وراثت به چه صورتی انجام می شود؟

چگونه در دادگاه رسیدگی به دعاوی ملکی حضور پیدا کنیم