حق شفعه
,

حق شفعه توسط وراث

حرفه ای ترین وکیل در تهران می گویدقانون مدنی مشخص نکرده است  که حق شفعه ای که به ارث رسیده، چگونه باید میان ورثه تقسیم شود؛ به طور مساوی یا بر طبق موازین ارث؟ اما فقها در این مورد مطالبی را ارائه داده‌اند که در زیر به آنها می پردازیم :  چگون…