ورشکستگی
,

چگونه اعلام ورشکستگی و اعسار کنیم ؟

قوانین تجارت و بازرگانی در هر کشور ، چگونگی اعلام ورشکستگی را ارائه می دهد ؛ بنابراین اگر قادر به پرداخت صورت حساب خود نیستید تا شما شروع تازه ای داشته باشید و بتوانید بر بدهی های خود پیروز شوید ، بایستی نسبت به اعلام ورشکستگی اقدام کنید ، و بدانی…