اجرا گذاشتن سفته
,

اجرا گذاشتن سفته

پرداخت کردن مبلغ سفته باید بوسیله صادر کننده سفته در موعد مقرر صورت گیرد . اگر پرداخت به عمل آید ، عمر سفته خاتمه می یابد و اگر پرداخت سفته صورت نگیرد، فرایند اجرا گذاشتن سفته شروع می شود و دارنده سفته ، حق دارد به مسئولان سند ( اعم از صادر کنند ، …