ثبت شرکت : اشخاص فاقد صلاحیت برای انتخاب به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سهامی