مشاوره مالی و مالیاتی

مشاوره مالی و مالیاتی و بیمه ای خدمات زیر را به مشتریان  گرامی خود ارائه می‌نماید:

  • مشاوره در خصوص کلیه عملیات مالی و حسابداری شرکتها و موسسات؛
  •  مشاوره در خصوص تهیه و تنظیم دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر؛

ارائه مشاوره مالی ، مشاوره بیمه ای و مالیاتی؛

  •  مشاوره در خصوص تهیه صورت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورت‌های مالی تلفیقی گروه شرکت‌ها طبق  ضوابط و استانداردهای ملی ؛
  • مشاوره در خصوص تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص؛

اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شرکت‌ها؛

  • مشاوره در خصوص تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی و کنترل داخلی
  • مشاوره در خصوص تهیه صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی انگلیسی  جهت ارائه به شرکت‌ها و مراجع خارجی؛
  • مشاوره در خصوص انجام انواع خدمات حسابرسی داخلی؛

ارائه مشاوره و راهکارهای بیمه ای؛

ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی؛

مشاوره در خصوص تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی؛

مشاوره در خصوص تهیه لوایح و دفاعیه‌های مالیاتی و حضور درهیأت‌های حل  اختلاف مالیات