نوشته‌ها

معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی

معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی | مدت زمان واخواهی

معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی در چه زمانی انجام می شود ؟ همان گونه که می دانید ، حکم غیابی زمانی صادر می شود ، که خوانده در جلسات دادرسی پرونده حضور نداشته باشد. در چنین شرایطی ، رای به نفع خواهان صادر خواهد ش…