نوشته‌ها

مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند

مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند | الزام به تنظیم سند رسمی

/
قراردادهای خرید و فروش ملک یا هر مال غیر منقول دیگری، ظرایف و پیچ…
تنظیم سند

تنظیم سند | الزام به تنظیم سند | وجه التزام |خسارت عدم تنظیم سند

/
تنظیم سند هر ملکی که خرید و فروش می شود باید سند آن تنظیم…