نوشته‌ها

خواهان و خوانده یعنی چه ؟

خواهان و خوانده یعنی چه ؟ بررسی اجمالی معنای حقوقی هر کدام از این عبارات

خواهان و خوانده یعنی چه ؟ در صورتی که شما نسبت به شخصی حقیقی و حقوقی می خواهید شکایت یا ارائه ی دعوا داشته باشید ، پیش از هر چیزی باید آن چه که می خواهید را در قالب یک دادخواست در برگه های چاپی مخصوصی که دادگستری در اختیار شما قرار می دهد…