نوشته‌ها

نحوه شکایت اخاذی

نحوه شکایت اخاذی | چه مجازاتی برای جرم اخاذی در نظر گرفته می شود؟

نحوه شکایت اخاذی نحوه شکایت اخاذی در مباحث حقوقی، مسئله ای تحت عنوان امنیت اجتماعی وجود دارد که قانونگذار هرگونه اقدام علیه آن را بر نمی تابد و مجازاتی برای آن در نظر می گیرد.اخاذی نیز یکی از مصداق های بارز چنین جرم هایی است که امنیت اجتماع…