دکتر مرتضی امیری

نام  : مرتضی امیری

تخصص : حقوق خصوصی

سمت : وکیل دادگستری و مدیرعامل موسسه سفیر صلح

دکتر مرتضی امیری
موسسه حقوقی سفیر صلح