اجازه خروج از کشور

صدور اجازه خروج از کشور

/
همان گونه که احتمالا مطلع هستید اجازه خروج از کشور زن بر عهده همسر ی…