تقاضای اعسار و تقسیط دیه

گاهی مواقع پیش می آید که فردی که محکوم به پرداخت دیه است از پرداخت آن عاجر است و آن مقدار هزینه ای که برای دیه لحاظ شده است را نمی تواند بپردازد.به همین دلیل می تواند به دادگاه مربوطه دادخواست اعسار بدهد و در صورتی که این مسئله به اثبات برسد ، مسئله تقسیط دیه پیش می آید.به این ترتیب که محکوم می تواند که به صورت ماهانه و یا هر روش دیگری که مورد تایید دادگاه باشد دیه را پرداخت کند.یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند در این باره شما را راهنمایی نماید

اعسار چیست ؟

اعسار به وضعیتی گفته می شود که فرد توانایی پرداخت بدهی های خود را نداشته باشد.اعسار یا ورشکستگی شرایطی دارد که فرد باید آن ها را دارا باشد که با تقاضای اعسار وی موافقت شود.در صورتی که دیون فرد بیش از اموال و دارایی های وی باشد دادگاه با درخواست اعسار او موافقت خواهد کرد و در آن صورت می تواند بدهی های خود را به شکل اقساطی پرداخت نماید. جهت اطلاعات بیشتر درباره شیوه درخواست اعسار می توانید با یک وکیل در تهران مشورت کنید.

دادگاه در حالتی این امکان را خواهد داشت که حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر کند که این امر مطابق قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد.
در غیر این صورت، مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط سالانه بایستی بر طبق ملاک و معیار زمان پرداخت انجام پذیرد ؛ هرچند در شرایطی که در اقساط دیه توافقی حاصل نشده باشد ، ترجیح بر این است که دادگاه مقدار قسط ها را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا مشکلی در شیوه محاسبه به وجود نیاید به همین علت در صورتی که میزان اقساط بدون توافق طرفین به شکل ریالی مشخص شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هر سال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ‌به، به صورت درصدی کم کند. این حکم قبل از تصویب ماده ۴۹۰ یادشده، نیز مستنبط از قوانین و موازین مربوطه بوده است

آیا مهلت پرداخت دیه مانع از درخواست اعسار و تقسیط دیه می شود ؟

در جرائم شبه عمد ، مهلت زمانی پرداخت دیه از تاریخ رخ دادن حادثه ظرف مهلت ۲ سال قمری خواهد بود که شخصی که باید آن را پرداخت کند باید سالانه نصف دیه را بپردازد .
در جرائمی که خطای محض است ، مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع حادثه ظرف ۳ سال قمری است که پرداخت کننده بایستی سالانه یک سوم (ثلث) دیه را پرداخت کند .
مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه در جرائم شبه عمد و خطای محض ، موجب نخواهد شد که پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط دیه صورت نگیرد به عبارت دیگر در جرائم شبه عمد و خطای محض ، پیش از سپری شدن مهلت پرداخت دیه ، محکوم علیه این امکان را دارد که تقاضای اعسار و تقسیط دیه کند . تقاضای اعسار و تقسیط دیه با تقدیم دادخواست و در دادگاه کیفری (دادگاه نخستین ) صادر کننده حکم ، قابل رسیدگی خواهد بود .