وکیل مواد مخدر

منظور از مواد مخدر در این مقاله تمام انواع موادی است که مخدر، محرک، توهم زا و سستی آور بوده و آثار جسمی و روحی منهئ عنه را در شرع به دنبال دارد و پس از یک یا چند بار مصرف موجب اعتیاد می گردد که عمدتا تریاک و مشتقات آن، حشیش و ماری جوانا و مشتقات آن و کوکائین، همچنین مواد مخدر مصنوعی را شامل می شود .
این مواد و مشتقات آنها در پزشکی امروز یا مطلقا کاربرد ندارد، مانند تریاک، شیره، هروئین، حشیش و کوکائین و یا اگر مصرف پزشکی دارد، مانند مرفین، مورد سوء مصرف بسیار زیاد قرارمی گیرد. بنابر این به نظر می رسد نمی توان فرض فایده و آثار مقصوده ی عقلایی در صورت دسترسی عموم، برای آنها قایل شد و این در حالی است که مضار و آثار سوء فردی و اجتماعی آن بر احدی پوشیده نمی باشد. امت اسلامی و نسل جوان و فعال جامعه را در معرض تباهی و متلاشی شدن قرار می دهد و علاوه بر آثار سوء فیزیکی، جسمی و آثار سوء روانی و زوال عقل و سستی اراده اکثراباعث می شود مصرف کننده مرتکب جنایاتی از قبیل دزدی، تجاوز به عنف، قتل، کلاه برداری، شکستن حریم خانواده و… گردد.
مجازات هایی که در مورد مصرف کننده و معتاد و تولید کننده مواد مخدر در نظر گرفته شده است از قرار زیر هستند:

گفتار اول : جرایم مرتبط با عرضه مواد مخدر

الف : کشت خشخاش و شاهدانه
خشخاش بوته اي است يك ساله كه از گياه كوكنار بدست مي آيد و در مناطق معتدل مي رويد. رشد سالانه اين گياه به ارتفاعي معادل 70-110 سانتي متر مي رسد. در اواسط بهار بعداز اينكه گل هاي رنگارنگ آن كم كم شروع به ريختن مي كند از ميان گل ها، كپسولي ظاهر مي شود كه به آن گرز خشخاش يا كوكنار مي گويند.اين گرزها در اواخر بهار و اوايل تابستان داراي پوست سبزي است كه به زردي مي گرايد. قبل از آنكه ميوه گياه خشك و زرد شود در ساعات اوليه شب، با تيغ هاي مخصوص با ايجاد چندين شيار بر روي گرزها مبادرت به تيغ ردن مي نمايند. صبح روز بعد شيره سفيد رنگي از محل شكاف هاي گرز به بيرون ترشح مي كند و در مجاورت هوا به صمغ قهوه اي رنگي تبديل گرديده، اين صمغ جمع آوري و براي ترياك مالي آماده و به صورت لول، روانه بازار قاچاق مي شود. هرويين، مرفين، كديين، ترياك و داروهاي مسكن و ضد درد از اين گياه بدست مي آيد.
منظور از كشت خشخاش، هزگونه عملياتي است كه به توليد طبيعي خشخاش منجر مي شود، اعم از اينكه در يك مزرعه،باغچه و يا حتي گلدان كوچك صورت گيرد و شامل همه مراحل زراعت اعم از كاشت، داشت و برداشت مي شود. براي تحقق جرم كشت، حصول ثمره لازم نيست بلكه آنچه مدنظر قانونگذار است، هرگونه عملياتي است كه منتهي به توليد طبيعي خشخاش شود.
در باب عنصر معنوي كشت خشخاش و كشت كوكا، قصد توليد موادمخدر شرط نيست، بلكه علم و اطلاع مرتكب از غيرقانوني بودن عمل براي حصول عمد كافي است. همين كه شخص با علم و اطلاع، به كشت مبادرت مي ورزد قصد مجرمانه او محرز است. شاهدانه يا كانابيس بوته اي است يك ساله و شبيه گزنه كه ارتفاع آن تا 2متر مي رسد. از سرشاخه هاي به گل نشسته آن، ماده اي چسبنده به نام رزين ترشح مي شود كه پس از جمع آوري، آن را خشك مي كنند. ماده اي كه به اين طريق استحصال مي شود حشيش نام دارد.
تفاوتي كه كشت شاهدانه با خشخاش در عنصرمعنوي دارد در نوع قصدمجرمانه است. در كشت خشخاش، قصدكشت كه با علم و اطلاع از عمل ارتكابي صورت مي گيرد براي تحقق عنصرمعنوي و احراز عمد، كفايت مي كند ولي در كشت شاهدانه علاوه بر آن، قصدتوليد مواد مخدر هم بايد محرز باشد. در واقع صرف كاشتن شاهدانه جرم نيست بلكه كشت شاهدانه در صورتي جرم است كه قصد و نيت مرتكب، توليد موادمخدر باشد.
در ماده 2 مطلق كشت مواد ياد شده با هرميزان جرم است و مجازات براساس ميزان عرفي كشت بين حداقل و حداكثر مجازات با رعايت تناسب تعيين خواهد شد.
ب : وارد کردن مواد مخدر
اين جرم مادر ساير جرايم موادمخدر در كشور ماست، زيرا با نبودن مواد مخدر و فقدان آن ديگر بخشي از استعمال، اعتياد، حمل و نگهداري و خريد و فروش و غيره مطرح نخواهد بود.
1 ـ عنصر مادي جرم وارد كردن، همينكه مواد مخدر با هر وسيله اي از خارج به داخل كشور منتقل شود گرچه در ابتدا كشف و ضبط شود، عنصر مادي وارد كردن تحقق مي يابد. معيار اصلي در انتقال موادمخدر، انتقال آن از خارج از مرزهاي زميني، هوايي و دريايي به داخل كشور است.
2 ـ عنصرمعنوي جرم وارد كردن؛ اين جرم از جرايم عمد بوده واحراز قصد مجرمانه مرتكب براي تحقق جرم ضروري است. همينكه شخصي با قصد ورود موادمخدر آن را به همراه خود ويا به هروسيله اي به داخل كشور منتقل نمايد، سوء نيت وي محرز و عمد وي در وارد كردن موادمخدر مشخص مي شود.
ج : صادر کردن مواد مخدر
عبارتست از فعل مادي مثبت كه به خارج كردن موادمخدر از مرزهاي زميني، دريايي و هوايي منتهي گردد.عنصر مادي صادر كردن دقيقا عكس جرم وارد كردن است. در اين جرم گاهي مباشرت در انتقال مواد مخدر به خارج از كشور با خود شخص صادر كننده است و گاهي هم بدستور و توسط ديگري مواد مخدر از كشور خارج مي شود. معيار و ملاك براي تحقق اين جرم، خروج موادمخدر از كشور است ولي اگر موادمخدر قبل از صدور در داخل كشور، كشف شود و از خروج آن جلوگيري به عمل آيد ممكن است از موارد شروع به جرم صادر كردن باشد كه اين شروع به جرم، عناوين ديگري مانند حمل و نگهداري يا ارسال بررسي مي شود.

وکیل مواد مخدر

د : تولید مواد مخدر
تنها كاشت محصولات براي بدست آوردن ماده مخدركافي نيست بلكه يك رشته عمليات واقدامات لازم است تامحصول عنوان ماده مخدر خاصي را پيدا كند و آماده مصرف شود. اين مراحل عملياتي را كه منتج به موادمخدر مي شود، توليد و ساخت مواد مخدر مي گويند. هرگونه فعل مادي و مثبت براي بوجود آوردن انواع مواد مخدر تحت عنوان عنصر مادي جرم(ساختن) قرار مي گيرد. بزه ساختن و توليد موادمخدر از جرايم عمدي است و براي تحقق آن سوء نيت مرتكب ضروري است. جرايم توليد و ساختن از جرايم عمدي مقيد است، يعني مجرم هم عمد درفعل دارد و هم عمد در حصول نتيجه. پس اگر اقدامات او به نتيجه نرسد و مواد مخدر توليد نشود به لحاظ فقدان اين بخش از عنصر معنوي، جرم تام ساختن و توليد محقق نشده و اقدام او شروع به جرم است و چنانچه تحت عناوين ديگري قابل مجازات باشد، مي توان موضوع را به همان عنوان بررسي كرد .
و : نگهداری مواد مخدر
نگهداري به معناي در اختيار داشتن است خواه نزد خود شخص باشد يا در جا و مكان معيني قرار داشته باشد. همينكه شخص تصرف و استيلا بر بذرهاي فوق الذكر دارد، عنصرمادي بزه نگهداري محقق مي شود و لازم نيست حتما مواد مخدر توسط خود شخص درجايي قرار داده شود . اختفاء نيز به معناي پنهان كردن و از نظرها دور كردن است. عنصرمادي بزه اختفا عبارتست از هرگونه فعل مادي ايجابي براي مخفي كردن و دور نگهداشتن آن از انظار، اعم از اينكه بوسيله پوشش خاصي پوشيده شود يا آنكه در جاسازي قرار گيرد يا هرمكان ديگري كه از انظار مخفي باشد .
ه : حمل مواد مخدر
حمل موادمخدر عبارتست از فعل مادي ايجابي كه موجب نقل و انتقال مواد مخدر از نقطه اي به نقطه ديگر مي شود كه گاهي بامباشرت و گاهي باواسطه است .
ی : فروش مواد مخدر
عنصر مادي فروش دقيقا عكس عنصر مادي خريد است و عبارتست از انتقال مواد مخدر به ديگري در قبال دريافت وجه يا مالي ديگر. براي تحقق فروش، به طور مستقيم فرد بايد موادمخدر را تصرف كند و از مالكيت شخص فروشنده خارج شود و در يد ديگري قرار داده شود. بنابراين اگر كسي موادمخدر را به قصد فروش و براي پيدا كردن مشتري نگهداري كند، اقدام او مادام كه مواد مخدر را به ديگري منتفل نكرده است، فروش نخواهد بود .
در معرض فروش قرار دادن؛ اين جرم بزهي مستقل است و زماني محقق مي شود كه متهم موادمخدر را براي فروش به ديگران عرضه مي كند. بنابراين يك مرحله فراتر از نگهداري و يك مرحله پايين تر از فروش قرار مي گيرد و آن زماني است كه افراد در حين معامله دستگير مي شوند و قبل از اينكه فروشنده موادمخدر را به خريدار تحويل دهد، توسط ماموران دستگير مي شود. در اين مرحله فروش محقق نمي شود و عمل وي در معرض فروش قرار دادن موادمخدر است .

گفتار دوم : جرایم مرتبط با تقاضای مواد مخدر

الف : خرید مواد مخدر
يعني بدست آوردن موادمخدر در قبال پرداخت وجه يا هر مال ديگري كه بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق مي كند. همينكه شخص مي داند كه چيزي مي خرد و در مقابل آن وجه يا مالي پرداخت مي كند، بزه خريد تحقق يافته است.در بزه خريد مالكيت ثمن مباشر در خريد هم شرط نيست. پس اگر كسي با پول متعلق به ديگري ، مقداري موادمخدر بخرد كماكان عنوان مواد مخدر را خواهد داشت. اگر كسي مواد مخدر را رايگان بدست آورد نمي توان اقدام او را خريد ناميد.در چنين مواردي، چاره اي نيست جز اين كه پس از تملك به عنوان ديگري جزايي مانند حمل و نگهداري، فرد را تحت تعقيب قرار داد .
ب : استعمال مواد مخدر
کلمه استعمال یعنی به کار فرا خواندن، بکار گرفتن و مصرف نمودن می باشد . می توان گفت استعمال مواد مخدر عبارتست از هر فعلی که نهایتا منجر به وارد شدن مواد مخدر به بدن فرد شود که طرق و اشکال مختلفی می تواند داشته باشد چون حل نمودن در مایعات مثل چای، تزریق به نقاط مختلف بدن، استشناق، وارد نمودن دود حاصله از سوختن مواد مخدر به ریه و …

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *