نمونه دادخواست اعتراض ثالث

رویه هر دادگاهی این است که پس از بررسی شواهد و مدارک موجود ، رای صادر می کند و صدور رای به معنی لازم الاجرا بودن آن است.اما برخی مواقع ممکن است شرایطی پیش آید که خوانده دعوا ، در جریان رسیدگی به پرونده قرار نگیرد و رای نهایی بدون اطلاع و حضور او صادر شده باشد.

در چنین شرایطی طبیعی است که خوانده ممکن است دچار ضرر و زیان شود. به همین خاطر در قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام چنین آمده است که پس از صدور رای بدون اطلاع خوانده ، وی می تواند به این حکم اعتراض داشته باشد که اصطلاحا به آن اعتراض ثالث گفته می شود.

اما همان گونه که احتمالا می دانید ، این اعتراض نیز اشکال و اقسام گوناگونی دارد. در واقع ۳ نوع دعوای اعتراض شخص ثالث وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

اعتراض ثالث اصلی

همان گونه که در بالا توضیح دادیم اعتراض ثالث اصلی هنگامی مسموع خواهد بود که خوانده نسبت به صدور حکم اطلاع نداشته و در حین اجرای آن متوجه شده است.در چنین شرایطی فرد می تواند با دارا بودن شرایط زیر اقدام به تقدیم دادخواست اعتراض خود نماید :

 • دادخواست اعتراض ثالث خود را به طور رسمی تقدیم دادگاه نماید
 • رایی که دادگاه رسیدگی کننده به این اعتراض صادر خواهد کرد ، قطعی خواهد بود
 • خوانده اعتراض ثالث باید هر دوی محکوم‌له و محکوم‌علیه باشند
 • ترتیب رسیدگی به این اعتراض مانند دادرسی اولیه و نخستین خواهد بود
 • اعتراض ثالث طاری

اعتراض ثالث طاری

این اعتراض هنگامی مطرح می گردد که در یک جلسه دادرسی یکی از طرفین در حین رسیدگی به تصمیم دادگاهی که میان او و فرد دیگری گرفته ‌شده است جهت اثبات حق خود استناد کند.

در چنین شرایطی فرد مقابل می تواند به استناد دیگری اعتراض کرده و شیوه ای که به لحاظ قانونی برای این مسئله در نظر گرفته شده است ، اعتراض ثالث طاری می باشد.

برای ارائه دادخواست اعتراض ثالث طاری باید شرایط زیر را دارا بود :

 • این اعتراض برعکس اعتراض ثالث اصلی نیازی به ارائه دادخواست نخواهد داشت و بدون آن نیز قابل انجام است
 • این اعتراض در همان دادگاهی که دعوای اصلی را قضاوت می کند مطرح می شود به شرطی که درجه دادگاه صادر کننده ی رای معترض عنه بالاتر نباشد.

اعتراض ثالث اجرایی

اما این دسته از اعتراض های ثالث که احتمالا رواج بیشتری دارند هنگامی پیش می آید که دادگاه جهت تامین خواسته ، اقدام به توقیف اموال منقول یا غیر منقول یکی از طرفین دعوا نماید اما شخص ثالثی با ورود به این دعوا ، مدعی شود که مال مزبور در اختیار وی بوده است.

این مسئله به کرات به هنگام توقیف اموال برای مطالبه مهریه به وجود می آید.ممکن است زوجه نسبت به توقیف خودروی همسرش اقدام کرده باشد اما یکی از اقوام و یا دوستان زوج با مراجعه به دادگاه ادعا می کند که خودروی مربوط تحت مالکیت وی بوده است و این توقیف باطل است.چیزی که بیشتر افراد نمی دانند این است که برای مسموع بودن چنین اعتراضی شرایط زیر ضروری و لازم است :

 • شخص معترض برای ارائه دادخواست اعتراض خود باید به دادگاه صادر کننده یا مجری رای مراجعه نماید
 • در هر صورت این دادخواست باید به طرفیت هر دو طرف دعوا باشد
 • در صورتی که فرد سند رسمی مال توقیف شده را در اختیار داشته باشد ، فورا رفع توقیف خواهد شد
 • تاریخ سند رسمی باید پیش از طرح دعوای توقیف مال بوده باشد ( به عبارت دیگر چنان چه مشخص شود که خوانده بعد از اطلاع از توقیف شدن مال خود اقدام به انتقال مال کرده باشد ، نوعی فرار از دین به حساب امده و نیاز به شکایت شخص ثالث می باشد)

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک

همان گونه که گفتیم چنان چه فردی نسبت به توقیف اعتراض داشته باشد می تواند با مراجعه به همان دادگاه نسبت به این توقیف اعتراض داشته باشد.

شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال ملک آقای عابدی به خاطر بدهی اش نسبت به خانم ساجدی توقیف شده باشد.

حال در این شرایط آقای جعفری به دادگاه مراجعه کرده و با در اختیار داشتن سند رسمی همان ملک به نام خودش ، مدعی شود که این ملک پیش از این که توقیف شود ، در مالکیت وی بوده است. در این صورت با استناد به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ملک مزبور فورا رفع توقیف خواهد شد.

رأی دادگاه در خصوص رفع توقیف ملک، نیاز به صدور اجراییه ندارد. در حقیقت با رأی دادگاه، اجرای رأی سابق متوقف می شود و از ملک، رفع توقیف میشود.

حتی در صورتی که توقیف ملک برای تامین خواسته بوده باشد هم می توان نسبت به رفع توقیف آن اقدام نمود

به خاطر داشته باشید که تنها با ارائه ی یک قولنامه ، نمی توان رفع توقیف کرد چرا که برخی محاکم با استدلال این که مالکیت تنها با ارائه سند رسمی قابل استماع است ، اقدام به رفع توقیف نمی کنند

در ادامه نمونه دادخواست اعتراض ثالث را بررسی خواهیم کرد !

نمونه دادخواست اعتراض ثالث

این نمونه رای که در شعبه ۶۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است پیرامون موضوعات زیر می باشد:

اجرای احکام و اسناد، اعتراض ثالث اجرایی، سند عادی، بیع

چکیده رای

اعتراض ثالث اجرایی فردی که ملک محکومٌ‌علیه را به‌موجب سند عادی خریداری نموده است، قابل ‌پذیرش است چرا که به‌ محض انعقاد بیع مشتری مالک مبیع می شود و توقیف آن از ناحیه خواهان اصلی دعوا، در تعارض با حقوق مالکانه وی قرار می گیرد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان بنام میم .الف با وکالت خانم شین.صاد به ‌طرفیت خواندگان بنام‌های نون.کاف و الف.گ. استان تهران به خواسته اعتراض ثالث اجرایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه ۹۱۰۰۰۶۳۲ مطروحه در این شعبه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات بیع نامه به شماره ۵۳۳۴- ۲۰/۲/۹۰ منضم پرونده و اظهارات و لوایح وکیل خواهان و خوانده ردیف دوم و پروانه بهره‌برداری کشتارگاه دام  مورخه۲/۶/۱۳۹۲ و با توجه  به اینکه بر طبق اسناد مالکیت و پرونده و پروانه بهره‌برداری پلاک مزبور و کشتارگاه متعلق به خوانده به الف.الف  بوده و تاریخ پروانه کسب بهره‌برداری در تاریخ ۴/۹/۱۳۹۱  و تاریخ بیع نامه ۲۰/۲/۹۰ بوده و حاکی از عدم انتقال واقعی و قطعی پلاک بوده و اینکه بیع نامه عادی تاب و مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد و اینکه بیع نامه با توجه به دفاعیه وکیل اتحادیه دلالت بر اثبات مالکیت نداشته و این که ارکان و شرایط موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محقق نبوده فلذا دادگاه با توجه به احراز عدم مالکیت خواهان در پلاک موردادعا دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص نداده و مستنداً به مواد ۱۲۹۱و۱۳۲۱ و۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲و۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و به مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرری ـ نجفی

با تمام مواردی که بیان شد ، بهترین اقدام شما به هنگام مواجهه با چنین شرایطی مراجعه به یک وکیل پایه یک دادگستری است تا شما را راهنمایی کند.

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶